Thứ tư, Ngày 16 Tháng 04 Năm 2014
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 80  
 
2 3 5 0 8 2
 
 
Hoạt động chuyên môn
Dự thảo Phân phối chương trình môn GDCD bậc THCS, THPT theo chương trình giảm tải của Sở Giáo dục Hải Dương

 DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THCS

NĂM HỌC 2011-2012

---------------------

 

1/ Khối lớp 6 (giữ nguyên không có điều chỉnh các tiết)

 

2/ Khối lớp 7:

* Học kỳ I:

- Chuyển sang đọc thêm: Bài 4 - Đạo đức và kỷ luật

- Tăng thời lượng: Bài 6 - Tôn sư trọng đạo (tăng 1 tiết)

* Học kỳ II: (giữ nguyên không có điều chỉnh các tiết)

 

3/ Khối lớp 8:

* Học kỳ I:

- Chuyển sang hoạt động ngoại khoá: Bài 7 - Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội (có thể thực hiện nội dung bài này lồng ghép vào tiết 18- Thực hành ngoại khoá)

- Tăng thời lượng: Bài 9 - Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư (tăng 1 tiết)

* Học kỳ II: (giữ nguyên không có điều chỉnh các tiết)

 

4/ Khối lớp 9:

* Học kỳ I:

- Chuyển sang hoạt động ngoại khoá: Bài 10 - Lý tưởng sống của thanh niên (có thể thực hiện nội dung bài này lồng ghép vào tiết 14+15- Thực hành ngoại khoá)

- Tăng thời lượng: Bài 4 - Bảo vệ hoà bình. (tăng 1 tiết)

- Tăng thời lượng cho tiết: - Thực hành, ngoại khoá (tăng 1 tiết)

* Học kỳ II:

- Chuyển sang đọc thêm: Bài 11 - Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

- Tăng thời lượng cho các bài:

+ Bài 17 - Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc (tăng 1 tiết)

+ Bài 18 - Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật (tăng 1 tiết)

 

(Phần điều chỉnh chi tiết PPCT ở các trang sau)


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Thực hiện điều chỉnh theo công văn 5842/BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2011 )

---------------------

 

1/ KHỐI LỚP  6

(giữ nguyên không có điều chỉnh các tiết)

 

HỌC KỲ I

          - Tiết 1 : Bài 1 - Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

          - Tiết 2+3: Bài 2 - Siêng năng, kiên trì

          - Tiết 4: Bài 3 - Tiết kiệm

          - Tiết 5: Bài 4 - Lễ độ

          - Tiết 6: Bài 5 - Tôn trọng kỷ luật

          - Tiết 7: Bài 6 - Biết ơn

          - Tiết 8: Bài 7 - Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên

          - Tiết 9: - Kiểm tra viết 45 phút

          - Tiết 10: Bài 8 - Sống chan hoà với mọi người

          - Tiết 11: Bài 9 - Lịch sự, tế nhị

          - Tiết 12+13: Bài 10 - tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

          - Tiết 14+15: Bài 11 - Mục đích học tập của học sinh

          - Tiết : 16 - Ôn tập

          - Tiết 17: - Kiểm tra học kỳ I

          - Tiết 18: - Thực hành, ngoại khoá

 

HỌC KỲ II

          - Tiết 19+20: Bài 12 - Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

          - Tiết 21+22: Bài 13 - Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          - Tiết 23+24 : Bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông

          - Tiết 25+26: Bài 15 - Quyền và nghĩa vụ học tập

          - Tiết 27: - Kiểm tra viết 45 phút

          - Tiết 28+29: Bài 16 - Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm

          - Tiết 30: Bài 17 - Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

          - Tiết 31: Bài 18 - Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

          - Tiết 32: - Thực hành, ngoại khoá

          - Tiết 33: - Ôn tập

          - Tiết 34: - Kiểm tra học kỳ II

          - Tiết 35: - Thực hành, ngoại khoá

 


2/ KHỐI LỚP 7

 

HỌC KỲ I

          - Tiết 1: Bài 1 - Sống giản dị

          - Tiết 2: Bài 2 - Trung thực

          - Tiết 3: Bài 3 - Tự trọng

          - Bài 4 - Đạo đức và kỷ luật (chuyển sang đọc thêm)

          - Tiết 4+5: Bài 5 - Yêu thương con người

          - Tiết 6 + 7: Bài 6 - Tôn sư trọng đạo (tăng 1 tiết)

          - Tiết 8: Bài 7 - Đoàn kết, tương trợ

          - Tiết 9: - Kiểm tra viết 45 phút

          - Tiết 10: Bài 8 - Khoan dung

          - Tiết 11+12: Bài 9 - Xây dựng gia đình văn hoá

          - Tiết 13: Bài 10 - Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

          - Tiết 14: Bài 11 - Tự tin

          - Tiết 15: Thực hành, ngoại khoá.

          - Tiết 16: - Ôn tập

          - Tiết 17: - Kiểm tra học kỳ I

          - Tiết 18: - Thực hành, ngoại khoá.

 

HỌC KỲ II    

          - Tiết 19+20 : Bài 12 - Sống và làm việc có kế hoạch

          - Tiết 21: Bài 13 - Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

          - Tiết 22+23 : Bài 14 - Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

          - Tiết 24+25: Bài 15 - Bảo vệ di sản văn hoá

          - Tiết 26 : - Kiểm tra viết 45 phút

          - Tiết 27+28: Bài 16 - Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

          - Tiết 29+30: Bài 17 - Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          - Tiết 31+32: Bài 18 - Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn)

          - Tiết 33: - Ôn tập

          - Tiết 34: - Kiểm tra học kỳ II

          - Tiết 35: - Thực hành ngoại khoá

 


3/ KHỐI LỚP 8

 

HỌC KỲ I

          - Tiết 1: Bài 1 - Tôn trọng lẽ phải

          - Tiết 2: Bài 2 - Liêm khiết

          - Tiết 3: Bài 3 - Tôn trọng người khác  

          - Tiết 4: Bài 4 - Giữ chữ tín

          - Tiết 5: Bài 5 - Pháp luật và kỷ luật

          - Tiết 6: Bài 6 - Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

          - Bài 7 - Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội (chuyển sang hoạt động ngoại khoá có thể thực hiện nội dung bài này lồng ghép vào tiết 18- Thực hành ngoại khoá)

          - Tiết 7: Bài 8 - Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

          - Tiết 8: - Kiểm tra viết 45 phút

          - Tiết 9+10: Bài 9 - Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

          - Tiết 11: Bài 10 - Tự lập

          - Tiết 12+13: Bài 11 - Lao động tự giác và sáng tạo

          - Tiết 14+15: Bài 12 - Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

          - Tiết 16: - Ôn tập

          - Tiết 17: - Kiểm tra học kỳ

          - Tiết 18: - Thực hành ngoại khoá

 

HỌC KỲ II

          - Tiết 19+20: Bài 13 - Phòng chống tệ nạn xã hội

          - Tiết 21: Bài 14 - Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

          - Tiết 22: Bài 15 - Phòng ngừa tai nạn cháy, nổ và các chất độc hại

          - Tiết 23: Bài 16 - Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

          - Tiết 24: Bài 17 - Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

          - Tiết 25: Bài 18 - Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

          - Tiết : - Kiểm tra viết 45 phút

          - Tiết 27: Bài 19 - Quyền tự do ngôn luận

          - Tiết 28+29: Bài 20 - Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          - Tiết 30+31: Bài 21 - Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          - Tiết 32: - Thực hành, ngoại khoá

          - Tiết 33: - Ôn tập

          - Tiết 34: - Kiểm tra

          - Tiết 35: - Thực hành, ngoại khoá

 

4/ KHỐI LỚP 9

 

HỌC KỲ I

          - Tiết 1: Bài 1 - Chí công vô tư

          - Tiết 2: Bài 2 - Tự chủ

          - Tiết 3: Bài 3 - Dân chủ và kỷ luật

          - Tiết 4+5: Bài 4 - Bảo vệ hoà bình (tăng 1 tiết)

          - Tiết 6: Bài 5 - Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

          - Tiết 7: Bài 6 - Hợp tác cùng phát triển

          - Tiết 8+9: Bài 7 - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

          - Tiết 10: -  Kiểm tra viết 45 phút

          - Tiết 11+12: Bài 8 - Năng động, sáng tạo

          - Tiết 13: Bài 9 - Làm việc có năng xuất, chất lượng hiệu quả         

- Bài 10 - Lý tưởng sống của thanh niên (chuyển sang ngoại khoá; có thể thực hiện nội dung bài này lồng ghép vào tiết 14+15- Thực hành ngoại khoá)

          - Tiết 14+15: - Thực hành, ngoại khoá

          - Tiết 16: - Ôn tập

          - Tiết 17: - Kiểm tra học kỳ

          - Tiết 18: - Thực hành, ngoại khoá

 

HỌC KỲ II

          - Bài 11 - Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (chuyển sang đọc thêm)

          - Tiết 19+20: Bài 12 - Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

          - Tiết 21: Bài 13 - Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

          - Tiết 22+23: Bài 14 - Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

          - Tiết 24: - Kiểm tra viết 45 phút

          - Tiết 25+26: Bài 15 - Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

          - Tiết 27+28: Bài 16 - Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

          - Tiết 29+ 30: Bài 17 - Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc (tăng 1 tiết)

          - Tiết 31+32: Bài 18 - Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật (tăng 1 tiết)

          - Tiết 33: - Ôn tập

          - Tiết 34: - Kiểm tra học kỳ

          - Tiết 35: - Thực hành, ngoại khoá

 

 

 


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD BẬC THPT

NĂM HỌC 2011- 2012

1-    Lớp 10

                  Mỗi tuần 1tiết x 35 tuần = 35 tiết

Học kỳ I:

Tiết 1, 2: Bài 1 - Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Tiết 3, 4: Bài 3 - Sự vận động và phát triển của TGVC

Tiết 5,6: Bài 4 - Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật và hiện  tượng

Tiết 7,8: Bài 5- Cách thức vận động, phát triển của sự vật

Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 10,11: Bài 6- Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Tiết 12,13: Bài 7- Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Tiết 14,15: Bài 9- Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội.

Tiết 16: Ôn tập kỳ I

Tiết 17: Kiểm tra học kỳ I

Tiết 18: Thực hành ngoại khoá

Học kỳ II:

Tiết 19: Bài 10- Quan niệm về đạo đức

Tiết 20,21,22: Bài 11- Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Tiết 23,24: Bài 12- Công dân với tình yêu hôn nhân và gia đình

Tiết 25: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 26,27: Bài 13- Công dân với cộng đồng

Tiết 28,29: Bài 14- Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Tiết 30, 31: Bài 15- Công dân với một số vấn đề toàn cầu.

Tiết 32: Bài 16- Tự hoàn thiện bản thân

Tiết 33: Ôn tập kỳ II

Tiết 34: Kiểm tra học kỳ II

Tiết 35: Thực hành ngoại khoá


2-    Lớp 11

                  Mỗi tuần 1 tiết x 35 tuần = 35 tiết

Học kỳ I:

Tiết 1,2: Bài 1-  Công dân với sự phát triển kinh tế

Tiết 3,4,5: Bài 2- Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường

Tiết 6,7: Bài 3- Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Tiết 8: Bài 4- Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Tiết 9: Bài 5- Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 11,12: Bài 6- Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước

Tiết 13,14 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước

Tiết 15: Ôn tập học kỳ I

Tiết 16: Kiểm tra học kỳ I

Tiết 17: Thực hành ngoại khoá

Tiết 18: Bài 8- Chủ nghĩa xã hội (tiết 1)

Học kỳ II:

 

Tiết 19: Bài 8- Chủ nghĩa xã hội (tiết 2)

Tiết 20,21,22: Bài 9- Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Tiết 23,24: Bài 10- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Tiết 25: Bài 11- Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Tiết 26: Bài 12- Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tiết 27: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 28,29,30: Bài 13- Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Tiết 31: Bài 14- Chính sách quốc phòng và an ninh

Tiết 32: Bài 15- Chính sách đối ngoại

Tiết 33: Ôn tập kỳ II

Tiết 34: Kiểm tra học kỳ II

Tiết 35: Thực hành ngoại khoá

 

3-    Lớp 12

                  Mỗi tuần 1 tiết x 35 tuần = 35 tiết

Học kỳ I:

 

Tiết 1,2,3: Bài 1- Pháp luật và đời sống

Tiết 4,5,6: Bài 2- Thực hiện pháp luật

Tiết 7: Bài 3- Công dân bình đẳng trước pháp luật

Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 9,10,11: Bài 4- Quyền bình đẳng của công dân trong đời sống xã hội

Tiết 12,13: Bài 5- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

Tiết 14,15: Bài 6- Công dân với các quyền tự do cơ bản (Tiết 14 mục a , Tiết 15 mục b:)

Tiết 16: Ôn tập học kỳ I

Tiết 17: Kiểm tra học kỳ I

Tiết 18: Thực hành ngoại khoá

Học kỳ II:

 

Tiết 19,20: Bài 6- Công dân với các quyền tự do cơ bản (Tiết 19 mục c,d , Tiết 20  mục e và 2:)

Tiết 21,22,23: Bài 7- Công dân với các quyền dân chủ

Tiết 24,25: Bài 8- Pháp luật với sự phát triển của công dân

Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 27,28,29,30: Bài 9- Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Tiết 31,32: Bài 10-  Pháp luật với hoà bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Tiết 33: Ôn tập kỳ II

Tiết 34: Kiểm tra học kỳ II

Tiết 35: Thực hành ngoại khoá

                                      ----------- Hết ---------------

Ngày 12/09/2011
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS HÀ KỲ
Trưởng ban biên tập: Hoàng Văn Huyên - Hiệu trưởng 
Quản trị Website:  
Địa chỉ: Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3767.521; Email: thcshaky.tuky@gmail.com